ouderschapsplan

Het ouderschapsplan uitgelegd

Wanneer er kinderen zijn betrokken bij een scheiding dienen de ouders afspraken te maken over de invulling van hun toekomstig ouderschap. Deze afspraken worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Ben je verplicht een ouderschapsplan op te stellen?

Ben je gehuwd/geregistreerd als partner dan ben je verplicht een ouderschapsplan op te stellen indien jullie beiden juridisch ouders zijn en/of gezamenlijk het gezag hebben.
Ben je samenwonend, dan geldt deze verplichting uitsluitend als je beide de juridisch ouder bent én gezamenlijk het gezag uitoefent.

De verplichting tot het opstellen van een ouderschapsplan geldt sinds 1 maart 2009.

Wat staat er in een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan dient een aantal onderwerpen te bevatten. Het gaat daarbij o.a. om:

  • Hoofdverblijfplaats van het kind;
  • Schoolkeuze;
  • De dagelijkse zorg voor de kinderen (eten en drinken);
  • School, sport, kapper, kleding, enz.;
  • Medische zorg;
  • Informatie-uitwisseling tussen ouders;
  • Financiële afspraken. 

Worden de kinderen betrokken bij het opstellen van een ouderschapsplan?

In het ouderschapsplan wordt opgenomen hoe de kinderen zijn betrokken bij de inhoud hiervan. In het verleden werd vaak een standaard tekst toegevoegd aan het ouderschapsplan:
“De ouders hebben de individuele wensen met hun kinderen besproken en hen, voor zover dat in hun belang is, op de bij hun leeftijd passende wijze betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Vervolgens hebben zij het ouderschapsplan in hoofdlijnen met hen doorgenomen”.

De ervaring leert dat veel rechtbanken niet meer akkoord gaan met een dergelijke algemene beschrijving. Het verdient daarom voorkeur zo concreet mogelijk te omschrijven op welke wijze de kinderen betrokken zijn.In een aanbeveling van het Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en Jeugdrecht van de Raad voor de Rechtspraak wordt aangegeven dat kinderen vanaf 6 jaar bij de afspraken dienen te worden betrokken.

Worden kinderen ook door de rechter betrokken?

Een rechter zal kinderen vanaf 12 jaar actief betrekken bij de scheiding. Deze kinderen wordt gevraagd hun mening te geven over de inhoud van het ouderschapsplan. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar gaat het dan om hun mening over de hoofdverblijfplaats en het ouderlijk gezag. Zijn de kinderen ouder dan 16 jaar, dan mogen zij ook hun mening geven over de financiële afspraken.

Om hun mening te geven worden de kinderen schriftelijk uitgenodigd door de rechter.

In de praktijk wordt deze uitnodiging niet altijd afgewacht. Het verzoekschrift wordt dan aangevuld met een zogenaamde kindverklaring. Hierin geeft het betreffende kind aan op de hoogte te zijn van de afspraken die zijn/haar ouders hebben gemaakt en geen behoefte te hebben aan een gesprek met de rechter.

Wanneer wij een mediation begeleiden behoort een gesprek met kinderen vanaf 12 jaar standaard tot onze dienstverlening. Indien jullie als ouders de wens hebben, kan het kindgesprek zelfs al vanaf 6 jaar plaatsvinden.

Vragen over het ouderschapsplan?

Onze collega Joyce Ferket is gespecialiseerd in het vormgeven van het ouderschap na de scheiding. Zij helpt jullie graag met het opstellen van het ouderschapsplan, maar ook om de verwachtingen over en weer te bespreken.

Neem gerust contact met haar op:

Reactie plaatsen